Výrobce
 
Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Akční nabídka
 

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti UNITAB s.r.o. (platné od 1. 1. 2014) pro smluvní závazkové vztahy mezi společností UNITAB s.r.o. jako prodávajícím a kupujícími

 

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti UNITAB s.r.o. upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží (produktů) mezi společností UNITAB s.r.o., IČO: 25094564, se sídlem K Botiči 6/1453, Praha 10, PSČ 101 00 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery – odběrateli zboží (dále jen „kupující“). Prodávající a kupující jsou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách společně dále označováni jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci.“

1.2. Použití obchodních podmínek kupujícího nebo jakékoli třetí strany na smluvní závazkové vztahy s prodávajícím je tímto vyloučeno, stejně jako použití ust. § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb. (dále také jen „občanský zákoník“).

1.3. Kupující při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu řádné a úplné informace a doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu a číslo občanského průkazu u fyzických osob, osvědčení o registraci plátce daně atd.) a je povinen tyto údaje a doklady průběžně aktualizovat. Tato povinnost neplatí v případě, že se jedná o spotřebitele.

1.4. Vymezení pojmů.

• Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

• Spotřebitel je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím

• Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

2. Ochrana průmyslových a autorských práv

2.1. Kupujícímu nevznikají při a v souvislosti s koupí zboží od prodávajícího žádná práva na používání registrovaných ochranných známek a značek, obchodních názvů, firemních log a patentů, průmyslových a užitných vzorů náležících prodávajícímu či dalším oprávněným subjektům, jejichž produkty jsou v obchodní nabídce prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není výslovně stanoveno jinak.

2.2. Kupujícímu nevznikají žádná autorská práva k softwarovým produktům (počítačovým programům) a není ani oprávněn do nich jakkoli zasahovat, kopírovat je anebo je jinak upravovat a přetvářet.

 

3. Uzavírání smluv, obchodní dispozice

3.1. Jednotlivé kupní smlouvy (obchody) se uzavírají na základě písemných objednávek (návrhu na uzavření smlouvy) kupujícího a jejich následného písemného přijetí (potvrzení) ze strany prodávajícího. V případě, že kupujícím je Spotřebitel, je smlouva uzavřena okamžikem odeslání objednávky. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

• obchodní firmu a sídlo kupujícího (místo podnikání),

• jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH, - řádné označení prodávajícího,

• kód produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku prodávajícího),

• množství požadovaných kusů produktů (zboží), uvedení obchodní firmy a podpis oprávněného zástupce kupujícího.

3.2. Na základě řádné objednávky kupujícího vystaví prodávající písemné „potvrzení objednávky“, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství/počet kusů produktů (zboží), jež se zavazuje kupujícímu dodat. Kupující má právo do 3 dnů od obdržení potvrzení objednávky podat prodávajícímu návrh na změnu objednávky, avšak pouze v případě, že produkty již nebyly prodávajícím fakturovány. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je objednávka ve formě uvedené v potvrzení objednávky považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

3.3. Potvrzení objednávky nelze mezi stranami považovat i za přijetí termínu k dodání zboží (dále jen „dodací lhůta“), případně navrhovaného kupujícím. Dodací lhůta činí nejvýše 45 dní ode dne potvrzení objednávky, pokud rámcová nebo jednotlivá smlouva nestanoví jinak. Prodávající může ve výjimečných případech dodací lhůtu prodloužit - v tomto případě je však povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 15 dnů ode dne potvrzení objednávky. Při nedodržení sjednané dodací lhůty má kupující právo odstoupit od smlouvy, sjednané na základě své objednávky, a to bez dalších sankcí.

3.4. Kupní cena zboží je smluvními stranami stanovena v rámcové nebo v jednotlivé kupní smlouvě. Pokud není kupní cena takto výslovně ujednána, platí, že je určena příslušnou cenou daného produktu obsaženou v ceníku prodávajícího, ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky). Ke kupní ceně je vždy připočtena daň z přidané hodnoty (DPH), a to v aktuální sazbě a výši dle platné právní úpravy. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu v požadované výši ještě před dodáním produktů, pokud není smluvními stranami ujednáno jinak.

3.5. Prodávající vyzve kupujícího k zaplacení kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu vystavením proforma faktury, která je mezi stranami této smlouvy považována za výzvu k zaplacení. Proforma faktura je splatná ve lhůtě 7 dnů od jejího vystavení na bankovní účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.

3.6. Prodávající je oprávněn vystavit proforma fakturu teprve tehdy, má-li dodávku pro kupujícího již připravenu k expedici, pokud se obě strany nedohodnou jinak – ve smyslu čl. 3 odst. 3.10. Produkty jsou rezervovány pro kupujícího k dodání do dne splatnosti proforma faktury. V případě prodlení s placením proforma faktury není prodávající povinen splnit dodávku ve lhůtě dle čl. 3 odst. 3.8, ale dodá produkty v další přiměřené lhůtě po úhradě.

3.7. Jestliže kupující neuhradí proforma fakturu ve lhůtě 20 dnů ode dne splatnosti, je prodávajícíoprávněn považovat objednávku za zrušenou a od tohoto obchodu (smlouvy) odstoupit. V tomto případě zašle kupujícímu „oznámení o zrušení objednávky“ a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu (stornovací poplatek) ve výši 10_% z ceny závazně objednaného, ale neodebraného zboží.

3.8. Prodávající je povinen expedovat dodávku zboží do 3 pracovních dnů z hlavního skladu poté, kdy kupující na základě proforma faktury zaplatí prodávajícímu kupní cenu nebo její zálohu. Za den úhrady je považován den, kdy je peněžní částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Ustanovení o dodací lhůtě neplatí, pokud se jedná o produkty podle čl. 3 odst. 3.10. Společně s dodávkou zboží prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu – řádný daňový doklad.

3.9. Pokud nebude vyzvednuto předem zaplacené zboží se specifikací „osobní odběr“ do 10 dnů ode dne bvystavení faktury, případně pokud kupující nezaplatí a nepřevezme objednané zboží s dispozicí „dobírka“, je prodávající oprávněn odstoupit od takové dodávky zboží (smlouvy), a to jednostranným prohlášením o odstoupení doručeným kupujícímu. V tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny závazně objednaného, ale neodebraného zboží.

3.10. Pokud kupující vystaví objednávku na produkty, které nejsou běžně prodávány, nebo na výjimečně velké množství produktů, bude o tomto obchodním případu sjednána zvláštní smlouva.

3.11. Podmínky ve smyslu tohoto článku 3 platí přiměřeně také při účtování služeb a nákladů s nimi spojených (např. dopravné, bankovní poplatky, atp.). Jejich úhradu platí kupující na základě faktury – řádně daňového dokladu.

3.12. Náklady na dopravu zboží ze skladu prodávajícího kupujícímu hradí kupující. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení. V případě doručování zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce, je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal (kartonová krabice u balíkových zásilek, strečová fólie u paletových zásilek) nebo originální jedinečná páska nebo u paletových zásilek nesouhlasí počet balíků na paletě, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek. O této skutečnosti je kupující povinen informovat ihned prodávajícího. Kupující je povinen zkontrolovat i věcný obsah zásilky dle přiloženého dodacího listu. Pokud obsah zásilky neodpovídá dodacímu listu, je příjemce povinen dané rozdíly uvést na přepravním listu a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Pokud to dopravce odmítne, je kupující povinen dodávku odmítnout jako celek. Podpisem soupisky dopravci kupující potvrzuje převzetí všech produktů, které jsou součástí dodávky zboží.

3.13. Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh je v souladu s ustanoveními zákona č.477/2001 Sb., obalech k dispozici kupujícímu na elektronické adrese prodávajícího www.unitab.cz a www.skolnitabule.eu.

3.14. Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh splnil povinnosti vyplývající ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a provádějících nařízení vlády, přičemž prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13 tohoto zákona je k dispozici kupujícímu na elektronické adrese prodávajícího www.unitab.cz a www.skolnitabule.eu.

3.15. V případě, že Kupující je Spotřebitel a za předpokladu, že uzavřel smlouvu s Prodávajícím pomocí prostředku komunikace na dálku, je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.16. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

3.17. Smlouva, resp. odpovídající doklad, bude uložen v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům přístup ve svém profilu.

3.18. V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u vedení společnosti UNITAB s.r.o., příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3.19. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

• dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli

Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

• dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

• opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

• ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

4. Elektronická forma objednávek

4.1. Při použití elektronické objednávky je kupující oprávněn používat přihlašovací údaje a heslo, které si zvolil při registraci do systému a které slouží k jednoznačné identifikaci Kupujícího. Kupující je povinen zabezpečit utajení hesla před nepovolanými třetími osobami a odpovídá za jeho případné zneužití. Elektronická forma objednávek jakožto forma právního jednání činěného elektronickými prostředky se považuje pro kupujícího za závaznou.

4.2. Prostřednictvím elektronického objednávkového systému se objednávka automaticky zanese do systému připraveného prodávajícím. Systém pro příjem objednávek v elektronické podobě je v nepřetržitém provozu.

4.3. Účastníci se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost. Ve smyslu ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku se má za to, že záznamy údajů o právních jednáních stran v elektronickém systému prodávajícího jsou spolehlivé, neboť se provádějí při provozu jeho závodu systematicky a jsou chráněny proti změnám.

4.4. Po odeslání elektronické objednávky obdrží kupující elektronické potvrzení objednávky dle čl.3 odst. 3.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4.5. Kupující prohlašuje, že zadáním elektronické objednávky je svou objednávkou vázán. Kupující je oprávněn změnit nebo stornovat elektronickou objednávku pouze písemnou formou ve lhůtě 3 dnů od zadání objednávky, a to pouze v případě, že zboží nebylo prodávajícím vyfakturováno.

4.6. Kupující obdrží prostřednictvím elektronického objednávkového systému informaci o evidenci svého požadavku po odeslání objednávky. V potvrzení objednávky prodávající upřesní kupujícímu údaje o názvu zboží, ceně zboží, počtu rezervovaných kusů k okamžitému dodání, způsob dopravy a způsobu platby.

4.7. V případech, kdy prodávající objednávku nepotvrdí elektronickým objednávkovým systémem, je kupující oprávněn opakovat ji klasickými komunikačními prostředky.

4.8. Za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, mohou smluvní strany při uzavírání obchodních případů a uplatňování práv a plnění povinností z těchto vyplývajících používat elektronický podpis.

 

5. Záruční podmínky a reklamace

5.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího UNITAB s.r.o., IČ 25094564, DIČ CZ25094564, se sídlem K Botiči 6/1453, Praha 10, PSČ 101 00 (dále jen „prodávající“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 25902, a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.

5.2. Kupující je povinen se seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s těmito podmínkami.

5.3. Jako doklad o záruce (záruční list) slouží nákupní doklad (faktura, prodejka – dále jen záruční list), který vystavuje prodávající se všemi zákonem požadovanými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství, sériové číslo a délka záruky). Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

5.4. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží Kupujícím, to znamená dnem uvedeným na záručním listě / faktuře.

5.5. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu jinou. Výjimkou je zboží prodávané se slevou (použité, poškozené apod.). Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tato doba je uvedena na dokladu o prodeji věci u nabízeného zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena aplikována.

5.6. Standardní délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě / faktuře. Zákonná délka záruky na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

5.7. V případě, že zboží je nakoupeno za účelem dalšího prodeje, jsou záruční a servisní podmínky řešeny separátně ve smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dealerem).

5.8. V případě, že koncovým uživatelem zboží je právnická osoba (s.r.o., a.s., OSVČ apod.), řídí se délka záruky a servisní podmínky obchodním zákoníkem.

5.9. Kupující je povinen při dodání ihned překontrolovat stav zásilky spolu s dopravcem (počet balíků, poškození krabice, poškození balící fólie apod.). Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky, s tím, že zásilka je např. neúplná, poškozená apod.

5.10. Pokud kupující poškozenou zásilku od přepravce převezme, musí poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Dále musí ihned na místě sepsat s přepravcem protokol o škodě s přesným uvedením závady nebo poškození přebíraného zboží a tento neprodleně zaslat prodávajícímu emailem na adresu unitab@unitab.cz. Kupující má právo zásilku před přepravcem otevřít a ujistit se, že zboží uvnitř zásilky není poškozené nebo jinak znehodnocené. Pokud přepravce odmítne, má kupující plné právo zásilku odmítnout převzít. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.11. Místem pro uplatnění reklamace je UNITAB s.r.o., K Botiči 6/1453, Praha 10, PSČ 101 00. Je-li však v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě nebo pro kupujícího místem bližším, uplatní Kupující právo v autorizovaném servisním středisku.

5.12. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu Prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (především zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného není možná identifikace původu a závady zboží a toto zůstává uloženo v servisu do té doby, než Kupující doloží výše uvedené informace!

5.13. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

5.14. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, Prodávajícím neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

5.15. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) a dalšími živly.

5.16. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém, ledaže je taková funkčnost u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží funkční pouze s uvedeným seznamem či není funkční s uvedeným seznamem. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá Prodávající žádnou zodpovědnost.

5.17. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

5.18. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software, u digitálního obsahu je to již samotným stažením. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).

5.19. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

5.20. Zjistí-li servisní technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivirový program), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (např. hry, viry) nedodané prodávajícím, nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty. V případě, že záruka nebude uznána a Kupující nebude požadovat provedení placené opravy je Prodávající oprávněn účtovat diagnostiku závady dle aktuálního ceníku servisních prací a dalších nákladů s tím spojených.

5.21. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, doporučujeme Kupujícímu zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

5.22. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

5.23. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. V případě sluchátek bývá životnost vždy 6 měsíců. Výjimkou jsou sluchátka, jež byla zakoupena jako samostatný produkt.

5.24. Konkrétně u lampy projektoru jsou uváděny dvě doby obvyklé životnosti - v měsících a zároveň v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny obě tyto podmínky.

5.25. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

6. Vyřízení reklamace

6.1. Pokud je Kupující-spotřebitel, o reklamaci rozhodne Prodávající ihned, maximálně do 10-ti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto dle obchodního zákoníku nebo na základě konkrétních smluvních podmínek.

6.2. Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem, po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění je předáno ihned. Po vyřízení reklamace vydá Prodávající potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, nebo případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.3. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

6.4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

6.5. Po vyřízení reklamace Prodávající oznámí ukončení reklamace kupujícímu buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

6.6. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

6.7. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

7. Servisní podmínky

7.1. Na produkty prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců bude takový produkt přijat do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Pokud ani jedno z těchto řešení nebude možné, bude vystaven dobropis. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 35 dnů od přijetí zboží – po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní závazkové vztahy uzavírané společností UNITAB s.r.o., a to ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto obchodních podmínek jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení

8.2. UNITAB s.r.o. si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních předpisů, jakož i při změně obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden měsíc předem, a to zveřejněním na elektronické adrese www.unitab.cz a www.skolnitabule.eu. O změně Všeobecných obchodních podmínek budou obchodní partneři vyrozuměni buď písemným oznámením doručovaným poštou, nebo elektronicky (e-mailem).

8.3. Jestliže obchodní partneři (dealeři) společnosti s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek nebudou souhlasit, jsou oprávněni svůj nesouhlas společnosti písemně oznámit ve lhůtě jednoho (1) měsíce od vyhlášení nového znění. Pokud nedojde k dohodě o znění sporných ustanovení, mají oba účastníci právo vypovědět stávající smlouvy, a to ve tříměsíční (3) výpovědní lhůtě, která počíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena protistraně.

8.4. Smluvní závazkové vztahy vzniklé na základě a v souvislosti s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeň, 1980) je tímto vyloučeno.

8.5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP, přičemž jsou k dispozici v sídle a společnosti UNITAB s.r.o. nebo elektronicky na www.unitab.cz a www.skolnitabule.eu.